Воскресенье, 11.04.2021, 16:20

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Розглянуто складові елементи системи гарантування пожежної безпеки на ос¬нові розроблення її інформаційної моделі. Запропоновані підходи до удосконалення системи гарантування пожежної безпеки, що ґрунтуються на підвищенні ефектив¬ності кожної з її складових підсистем. Проаналізовано інтенсивні та екстенсивні чинники розвитку галузі. Запропоновано підходи до класифікації інформаційних технологій під час підготовки фахівців сфери цивільного захисту як інтенсивного чинника розвитку підсистеми навчання та тренування в системі гарантування по¬жежної безпеки.
Ключові слова: інформаційна модель, інформаційні технології, система гаран¬тування пожежної безпеки.
Актуальність проблеми. Система гарантування пожежної безпеки ві¬діграє велику роль у державі [1]. Її комплексна ієрархічна багаторівнева структура з великим числом зв'язків, які характеризуються децентралізацією і розподілом функцій за організаційними та функціональними ознаками, зу¬мовлює значну складність задач управління системою [2].
Таким чином, на базі інформаційної дескриптивної моделі елементів системи гарантування пожежної безпеки, висвітленої в роботі [3] комплек¬сний критерій ефективності функціонування системи гарантування пожежної безпеки можна оцінити за допомогою таких чинників:
•    підсистема управління та контролю, А;
•    підсистема організації та служби, В;
•    підсистема навчання та тренування, С.
Тобто комплексний критерій ефективності функціонування системи гарантування пожежної безпеки можна виразити так:
Z=f(A, В, С).
У цьому випадку, забезпечення найкращої ефективності діяльності системи гарантування пожежної безпеки є розв'язком задачі отримання найкращої якості від діяльності її складових елементів Z=f(A, В, С)→тах.
Ми в цьому дослідженні приділимо увагу складовій системи гарантування пожежної безпеки - підсистемі навчання та тренування.
Основні задачі вдосконалення цієї підсистеми потрібно вирішувати через використання сучасних інформаційних технологій. Забезпечення якіс¬ного попередження пожеж та швидкої їх ліквідації неможливе без ефективно¬го функціонування підсистеми навчання та тренування. Водночас, якісні результати роботи цієї складової системи гарантування пожежної безпеки потребують широкого застосування сучасного рівня науково-технічного прогресу та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. Стратегічний напрям розвитку освіти МНС передбачає запровадження у навчально-вихов¬ний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досяг¬нень, створення нової системи інформаційного забезпечення на базі телекомунікаційних мереж з доступом до Інтернету.
Літературний та інформаційний аналіз. Істотний крок до інтеграції України в інформаційний простір Європи зроблено у Лондоні (Велика Британія) в червні 2007 р. – підписано Угоду про взаємоз'єднання національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі "Уран" з європейською науково-освітньою мережею GЕАNТ-2 [4]. Ця подія відкриває нові можливості вхо¬дження України до Європейського інформаційного простору і доступу до наукових та освітніх інформаційних ресурсів, зокрема електронних бібліотек, баз даних, інформаційних пошукових систем, до віддалених центрів комп'ютерних обчислень і наукових даних, ресурсів дистанційного навчання.
Основна частина. На підставі вітчизняного та закордонного досвіду можна сказати, що забезпечення ефективного функціонування будь-якого об'єкта, зокрема підсистеми навчання та тренування, досягається поєднанням механізмів інтенсивного та екстенсивного шляху розвитку. Зобразимо це схематично на рис. 1.
Аналізуючи сучасний стан функціонування підсистеми навчання та тренування в системі вітчизняної освіти, можна помітити як інтенсивні, так і екстенсивні чинники її розвитку.

Рис. 1. Чинники розвитку підсистеми навчання та тренування
Проаналізуємо динаміку основних показників діяльності науки в Україні за 1995-2006 рр. [5]. На гістограмі (рис. 2) можна побачити в динаміці зростання таких показників, як кількість докторів та кандидатів наук, що може свідчити про частку екстенсивної складової галузі. Проте це стосується тільки випадку, коли ці показники сприймати як чинник робочої сили.
Для того, щоб описати якісні характеристики, ми взяли показник, що характеризує ефективність функціонування галузі науки загалом – обсяг виконаних наукових та технічних робіт (млн грн). Модель залежності обсягу виконаних наукових та технічних робіт від кількості науковців найкраще описується поліномом ІІ порядку:

у = 41,597-х2 - 63Д-х+ 1154    (1)
де: у - обсяг виконаних наукових та технічних робіт (млн грн); х - кількість науковців (осіб).


Рис. 2. Динаміка показників діяльності науки України у 1995-2006 рр.
Коефіцієнт детермінації цієї моделі R2 свідчить про те, що на 99,35 % зміну обсягу виконаних наукових та технічних робіт можна пояснити зміною чисельності науковців (рис. 3).

Рис. 3. Трендова модель обсягу виконаних наукових та технічних робіт
Що стосується механізмів інтенсивного розвитку підсистеми навчання та тренування в системі гарантування пожежної безпеки, то варто зазначити, що в даній статті окреслюються підходи до використання таких чинників ін¬тенсивного розвитку підсистеми, як зростання якості процесу навчання через використання засобів навчання та тренування (проте це не просте збільшення їх кількості), які охоплюють здобутки інноваційних технологій та науково-технічного прогресу.
Сучасний стан розвитку світового суспільства характеризується різ¬ким збільшенням темпів росту науки, техніки та технологій, які впливають на процес створення і експлуатації технічних систем навчання та тренування фахівців, які працюють у галузі ліквідації надзвичайних ситуацій. Такий роз¬виток суспільства призводить до появи на світовому ринку величезного ма¬сиву номенклатури найменувань програмних та технічних засобів навчання та тренування. Крім того ускладнюється структура побудови та управління системами дистанційного навчання, зростають вимоги до використання в них інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх експлуатації. Керувати такими технічними системами можливо лише за умови залучення сучасних інформаційних технологій з метою забезпечення оптимальності використан¬ня інноваційних засобів навчання та тренування.
Вирішити таку задачу можливо, об'єднуючи технічні системи навчан¬ня та тренування в автоматизований технічний комплекс із подальшим вико¬ристанням інтегральних інформаційних технологій, здатних виконувати бага¬тофункціональну задачу. Створення систем навчання та тренування такого типу можливо за умови здійснення класифікації засобів навчання та трену¬вання в системі гарантування пожежної безпеки. Створення науково обґрун¬тованої класифікації повинно систематизувати наявну класифікацію техніч¬них систем навчання та тренування в системі гарантування пожежної безпеки з врахуванням стану справ у пожежній галузі, відображати перспективу роз¬витку потреб, забезпечувати оперативність її використання, прогнозувати розвиток всієї галузі.
Зростання потоку інформації в пожежній галузі, вплив науки та людської діяльності зумовлює не лише об'єктивну необхідність вдосконален¬ня всіх технічних засобів навчання та тренування, а й принципово іншу оцін¬ку результатів діяльності оперативно-рятувальних підрозділів та технічних систем і технологій в надзвичайних ситуаціях. Основна мета цієї класифікації – забезпечити пошук необхідних засобів навчання і тренування, технології та технічні системи для підготовки фахівців у системі гарантування пожежної безпеки. Такий підхід до класифікації дає змогу конструювати, планувати та організовувати розроблення підсистеми навчання та тренування в системі га¬рантування пожежної безпеки (рис. 4).


Рис. 4. Класифікація засобів навчання та тренування в системі гарантування
пожежної безпеки

Розглянемо деякі засоби навчання та тренування, що представлені в класифікації. Останнім часом багато уваги приділяється віртуальним лабора¬торіям [6]. За умов, коли вартість обладнання для пожежогасіння достатньо велика для ВНЗ, а задача оптимізації використання унікальної техніки є до¬сить актуальною, практичний інтерес викликає розроблення методів віддале¬ного доступу до високотехнологічних ліній для ефективнішого їх викорис¬тання. Основні принципи роботи віртуальної лабораторії полягають в наяв¬ності програмно-апаратного комплексу, що дає змогу користувачу з мережі Інтернет управляти обладнанням. Для демонстрації роботи об'єкта управлін¬ня повинно бути передбачено веб-камеру.
Здійснений аналіз показує, що добре відпрацьована система віртуаль¬них лабораторій значною мірою компенсує відсутність прямого контакту з обладнанням для пожежогасіння внаслідок використання широкого спектру можливостей віртуальних лабораторій. Розвиток засобів організації роботи в віртуальних лабораторіях дасть змогу здійснювати експерименти з реальним обладнанням навчальним закладам, що не мають його в наявності. При цьому дуже важлива кооперація ВНЗ як всередині країни, так і з закордонними нав¬чальними закладами. Сторонні заклади, що не мають такого обладнання, от¬римають можливість вивчати складні технологічні комплекси шляхом вико¬нання на них технологічних операцій через мережу Інтернет.
Висновки. У дослідженні розглянуто інформаційну модель елементів системи гарантування пожежної безпеки на основі аналізу інтенсивних та ек¬стенсивних чинників її розвитку. Це уможливило розглянути інтенсивні чин¬ники розвитку цієї галузі на прикладі однієї з її головних складових – підсис¬теми навчання та тренування. Запропоновано класифікацію інформаційних технологій підтримки процесу підготовки фахівців сфери цивільного захисту.

Література
1.    Закон України "Про пожежну безпеку" 17.12.1993 р., № 3745_XII // Відомості Вер¬ховної Ради. – 1994. – № 5.
2.    Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности государственной противопо-жарной службы : учебник / Н.Н. Брушлинский. – М. : МИПБ МВД России, 1998. – 255 с.
3.    Зачко О.Б. Інформаційні технології в навчанні та тренуванні фахівців галузі пожеж¬ної безпеки / О.Б. Зачко // Пожежна безпека. – 2007. – № 10. – С. 195-201.
4.    [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.uran.org.ua – офіційний сайт мережі URAN.
5.    [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Дер¬жавного комітету статистики України:.
6.    Кожаев Е.А. Концепция создания виртуальной среды для проведения лабораторного практикума на производственном оборудовании / Е.А. Кожаев, Г.Ю. Маклаков, Г.Г. Маклако-ва // Образование и виртуальность – 2007 : сб. научн. трудов 11-й Междунар. конф. Украин-ской ассоциации дистанционного образования / под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В., Др. Киншука, В.В. Семенца. – Харьков-Ялта : Изд-во УАДО, 2007. – С. 176-182.


Доц. О.Б. Зачко, канд. техн. наук; інж. В.Б. Федан -
Львівський ДУ БЖД

Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (24.10.2010)
Просмотров: 1487 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]